Medal to commemorate the 1939/1940 war - Medaille zur Erinnerung an den Krieg 1939/1940